Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση και διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από τον Σχεδιασμό και την Εκτέλεση των λειτουργειών του Μάρκετινγκ και της Εμπορικής δραστηριότητας (Marketing & Commercial Risk Management), χωρίς να δίνεται έμφαση στη διαχείριση του Πιστωτικού κινδύνου (Commercial Credit Risk Management). Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι εστιασμένη στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των κινδύνων που ανακύπτουν από τις ενέργειες Μάρκετινγκ και την διαχείριση των πόρων του.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τη Διαχείριση του Κινδύνου Εγκαταστάσεων και Υποδομών (Facility Risk Management) περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, τις διαστάσεις και τις βασικές αρχές αξιολόγησης και ιεράρχησης του, τα βασικά μέτρα αντιμετώπισης και περιορισμού του κινδύνου αυτού καθώς και όλα τα σημαντικά εργαλεία για την  βέλτιστη οικονομοτεχνικά διαχείριση του, συνεισφέροντας στη συνεχή προσπάθεια ασφαλούς ανάπτυξης ενός οργανισμού και στην τελική επιτυχία του.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της διαχείρισης του κινδύνου μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. Θα παρουσιαστεί επίσης, η σχέση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης με τον Εσωτερικό έλεγχο.