Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καλύψει τις βασικές αρχές λειτουργίας της χρηματοοικονομικής διοίκησης ενός οργανισμού. Έμφαση δίνεται στο πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις, στην έννοια της χρονικής αξίας του χρήματος, στις επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων, στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων υπό καθεστώς αβεβαιότητας και στην σωστή αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων στα οποία επενδύουν επιχειρήσεις.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει ουσιαστικές γνώσεις προσδιορισμού, αξιολόγησης και διαβάθμισης του πιστωτικού κινδύνου, που προέρχεται από τις παρεχόμενες πιστώσεις προς τους υπάρχοντες ή νέους πελάτες – επιχειρήσεις, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και λήψη των απαραίτητων μέτρων, για διασφάλιση των πιστωτικών συναλλαγών

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των σύγχρονων τεχνικών αποτίμησης του Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Risk) και η αποσαφήνιση των χαρακτηριστικών από τα οποία εξαρτάται και επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάλυση της μεθοδολογίας ανάπτυξης πιστωτικών υποδειγμάτων, η αναγνώριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων στην απόδοσή τους καθώς και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ελέγχων επάρκειας

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του κύκλου λειτουργίας της ασφάλισης  πιστώσεων και τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή της ως διασφάλιση των πιστωτικών επισφαλειών

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει στους συμμετέχοντες ουσιαστικές γνώσεις για το νομικό περιβάλλον των πιστώσεων, να συμβάλλει στην διεύρυνση της αντίληψης των συμμετεχόντων για τον νομικό κόσμο και την πρακτική εφαρμογή του στις παρεχόμενες πιστώσεις προς υφιστάμενους αλλά και τους νέους πελάτες – επιχειρήσεις, με στόχο την ευκολότερη και έγκαιρη διάγνωση και διαχείριση των κινδύνων δια της λήψης των προσφορότερων, στην κάθε περίπτωση, μέτρων διασφάλιση των εκάστοτε απαιτήσεων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες και στόχους της αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου, του Νέου Κανονιστικού Πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πως η νέα αυτή νομοθεσία επηρεάζει τις εταιρίες και τους οίκους αξιολόγησης αλλά και γενικότερα την αγορά. Θέτει το πλαίσιο των βασικών αρχών και νομικών βάσεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προσδιορίσει τις μεθόδους και τα εργαλεία των επιχειρήσεων απέναντι στην σωστή εφαρμογή των απαιτήσεων του Νέου Γενικού Κανονισμού – GDPR

Τα τελευταία χρόνια, τα χρηματοοικονομικά μοντέλα πρόβλεψης υπήρξαν το κυρίαρχο μέσο για τους επαγγελματίες του κλάδου να εφαρμόσουν τις οικονομικές τους γνώσεις. Μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση, η ανάγκη για έμπειρους επαγγελματίες δημιουργίας μοντέλων πρόβλεψης αυξάνεται σταθερά, καθώς οι εταιρίες πρέπει να προβλέψουν διάφορα σενάρια για το μέλλον ώστε να προσαρμοστούν καλύτερα στην οικονομική αστάθεια και αβεβαιότητα. Αυτό το πρακτικό σεμινάριο καθοδηγεί τους συμμετέχοντες στο να φτιάξουν τα δικά τους μοντέλα, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές πρόβλεψης, για να παρακολουθούν συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης (KPIs).   Ο σημαντικότερος ίσως δείκτης απόδοσης για τις εταιρείες σήμερα είναι οι μελλοντικές ταμειακές ροές στην πρόβλεψη των οποίων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και συγκεκριμένα στην διάρκεια, μέγεθος, αύξηση και αβεβαιότητα που τις συνοδεύει.

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από την αυξημένη και έντονη μεταβλητότητα των τιμών όλων των χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν συντελέσει η παγκοσμιοποίηση των αγορών η άνευ προηγούμενου ύπαρξη και ελευθερία κίνησης επενδυτικών και κερδοσκοπικών κεφαλαίων παγκοσμίως και η συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση των επενδυτών για υψηλότερες αποδόσεις. Στην νέα αυτή πραγματικότητα τόσο τα στελέχη των επιχειρήσεων και οι υποψήφιοι επενδυτές έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά από κινδύνους που επηρεάζουν διάφορους τομείς της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας.

Αντικειμενικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση σε βάθος και με πρακτικό προσανατολισμό των διαφόρων ειδών χρηματοοικονομικού κινδύνου που αντιμετωπίζει το σύγχρονο εταιρικό στέλεχος στις βασικές δραστηριότητες του είτε εντός της επιχείρησης είτε ως εξωτερικός επενδυτής, καθώς και των μεθόδων που έχει στη διάθεση του για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Στα πλαίσια της ενότητας αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι διάφοροι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι επηρεάζουν την αξιολόγηση των κεφαλαιουχικών επενδύσεων και την συνολική αξία της επιχείρησης.